ប្រភេទសៀវភៅ
ប្រភេទ​សៀវភៅសេដ្ឋកិច្ច/ ជំនួញ/ ហិរញ្ញវត្ថុ​  »  Originals
book img
Originals  The #1 New York Times bestseller that examines how people can champion new ideas—and how leaders can fight groupthink, from the author of Give and Take

“Reading Originals made me feel like I was seated across from Adam Grant at a dinner party, as one of my favorite thinkers thrilled me with his insights and his wonderfully new take on the world.” —Malcolm Gladwell, author of Outliers and The Tipping Point

Originals is one of the most important and captivating books I have ever read, full of surprising and powerful ideas. It will not only change the way you see the world; it might just change the way you live your life. And it could very well inspire you to change your world.” —Sheryl Sandberg, COO of Facebook and author of Lean In

With Give and Take, Adam Grant not only introduced a landmark new paradigm for success but also established himself as one of his generation’s most compelling and provocative thought leaders. In Originals he again addresses the challenge of improving the world, but now from the perspective of becoming original: choosing to champion novel ideas and values that go against the grain, battle conformity, and buck outdated traditions. How can we originate new ideas, policies, and practices without risking it all?
 
Using surprising studies and stories spanning business, politics, sports, and entertainment, Grant explores how to recognize a good idea, speak up without getting silenced, build a coalition of allies, choose the right time to act, and manage fear and doubt; how parents and teachers can nurture originality in children; and how leaders can build cultures that welcome dissent. Learn from an entrepreneur who pitches his start-ups by highlighting the reasons not to invest, a woman at Apple who challenged Steve Jobs from three levels below, an analyst who overturned the rule of secrecy at the CIA, a billionaire financial wizard who fires employees for failing to criticize him, and a TV executive who didn’t even work in comedy but saved Seinfeld from the cutting-room floor. The payoff is a set of groundbreaking insights about rejecting conformity and improving the status quo.
តំលៃ : 14.75 USDCode : 110129 អ្នកនិពន្ធ : Grant, Adam
សៀវភៅផ្សេងៗទៀត (218)
$ 17.5   $ 25
$ 11.25   $ 15
$ 15.5   $ 15.5
$ 9.5   $ 9.5
$ 12.5   $ 12.5
prev12345...1415next
ផ្ទះលេខ 8, ផ្លូវជាតិលេខ​ 4, ចោមចៅ, ពោធិ៍សែនជ័យ​, ភ្នំពេញ​, កម្ពុជា​.
ទូរសព្ទ: 071 346 7575,  017 47 78 97  / អ៊ីម៉េល​: info@seithakun.com,   sale@seithakun.com
© ២០១៤ - រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង ដោយ  បណ្ណាគារ​សេដ្ឋគុណ
រចនា និងបង្ហោះដោយ សើវីង វែប សឹលូសិន